Sverigedemokraterna yrkar avslag på att teckna nytt avtal med Länsstyrelsen; ”Överenskommelse med Länsstyrelsen om bosättning av nyanlända från 1 januari 2016 (KS/2015:502) | Sverigedemokraterna i Solna

Sverigedemokraterna yrkar avslag på att teckna nytt avtal med Länsstyrelsen; ”Överenskommelse med Länsstyrelsen om bosättning av nyanlända från 1 januari 2016 (KS/2015:502)

Solna stad står nu inför ett nytt avtal om ökat mottagande av nyanlända invandrare.

Solna stad tecknade 2014 en överenskommelse med Länsstyrelsen som omfattade 33 ensamkommande och deras mottagande och bosättning.
Innan 2014 hade Solna stad inte haft avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande. Anledningen till det är att kommunen var en sk. ankomstkommun (transitkommun) för ensamkommande i landet.

Från och med 1 januari 2015 är Solna inte längre en ankomstkommun och
därmed uppfördes ett avtal med Migrationsverket om ”vanligt” mottagande av ensamkommande.

Solna stad tar redan ett alldeles för stort ansvar för mottagande av ensamkommande i jämförelse med övriga kommuner. Bara under de tre senaste månaderna har 930 ensamkommande kommit till Solna.
I september 2015 beslutade Migrationsverket att stoppa tvångsanvisningar till Solna. Antalet ensamkommande som Solna nu tar hand om har ökat till 68 ensamkommande trots att avtalet omfattade 33 ensamkommande.
33 asylsökande per kommun motsvara 9570 asylsökande totalt per år i hela Sverige. Enligt Migrationsverket beräkning från 22 oktober 2015 för 2015 bedöms antalet asylsökande uppgå till 190 000 varav 40 000 ensamkommande. Vilket motsvarar, till invånarantalet, två och ett halv ny Solna stad per år!
Motsvarande prognos från Migrationsverket från 4 november 2014 för 2014 omfattade 83 000 asylsökande varav 8000 ensamkommande.
Till det kan ett par tusen personer tillräknas som har nekats asyl och lever illegalt i Sverige.
Vidare tecknade Solna stad i november 2014 en överenskommelse som omfattande 11 nyanlända personer årligen, vilken har tillämpats under 2015. Länsstyrelsen har reviderat överenskommelse om att stadens åtagande från och med 2016 ska uppgå till 50 personer årligen. Ett avtal som kommer knappast att efterföljas om man betraktar avtalet från 2014 gällande 33 ensamkommande, Migrationsverkets prognos och hur Regeringen hanterar migrationsfrågan.

Vi Sverigedemokrater menar att detta är ett övergrepp på den kommunala självbestämmelserätten. Migrationsverket och Länsstyrelsens hantering av ärendena gentemot kommunerna tyder på att både Regeringen och Migrationsverket har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken, vilket kommer att få konsekvenser för Solna stad och dess invånare, både socialt och ekonomiskt framöver.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag på att teckna nytt avtal med Länsstyrelsen; ”Överenskommelse med Länsstyrelsen om bosättning av nyanlända från 1 januari 2016 (KS/2015:502).

 

20151102_212525 s

gut
De rödgröna lyssnade passivt under debatten medans Alliansens lyfte fram ett par argument för att försvara sin ställning. Man ifrågasatte statistiken  i SDs yrkande trots att den har hämtats från Migrationsverket och från Solna stads hemsida (https://www.solna.se/flyktingar). Vidare påstod Magnus Nilsson (M) att det kommunala självstyret gäller inte i Solna och det är Sveriges riksdag som har beslutanderätt i Solna. Självklart är detta felaktigt utifrån Regeringsformen 1 kap. 1 § ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse” och utvecklas vidare i Regeringsformens 14 kapitel. Alliansen och de rödgröna voterade bifall.