Sverigedemokraterna Solna Budgetmotion 2016 | Sverigedemokraterna i Solna

Sverigedemokraterna Solna Budgetmotion 2016

dsaSverigedemokraterna verkar för ett varsamt handhavande av  kommunens gemensamma resurser och en ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi. Vi ser arbete och tillväxt som nödvändiga för att upprätthålla vår välfärd och lägger vikt vid att hänsyn tas till betydelsefulla samhällsvärden.
Vårt välstånd är uppbyggt på att vi har haft en solidaritet, där vi som skattebetalare accepterat ett högt skattetryck i utbyte mot ett ”löfte” om att det finns ordentliga ekonomiska medel till vårt förfogande om vi blir arbetslösa, sjuka eller när vi går i pension. Detta kommer inte att fungera med den exceptionellt höga invandring vi har idag, då det ofta tar alltför lång tid innan de nyanlända kan bidra till samhällsekonomin. Fler och fler får dela på resurser som inte ökar i tillräcklig takt. Allt färre skall försörja allt fler. Bostadssituationen är redan akut och vi håller på att få en hel generation av unga vuxna som kommer att tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar då det inte finns någon lämplig bostad att flytta till. Vi ser tecken på systemkollaps i socialförsäkringssystemet, sjukvården, pensionerna och inom infrastrukturen. Vi Sverigedemokrater tycker oss redan märka att väljarna inte längre vill acceptera ett av världens högsta skattetryck när man nu får allt mindre tillbaka.
Vi vill ta bort hela kostnaden för modersmål på förskole- och grundskolenivå. Även om modersmålsundervisningen inte försvårar inlärningen av svenska språket så anser vi att den bör  vara en angelägenhet för hemmet och föreningarna – inte för kommunen. Vår uppfattning är att svenska språket är avgörande för att kunna fungera väl i vårt samhälle och att det bör vara det viktigaste för alla utbildningsnämnder. Dessa pengar skall dock stanna i respektive nämnd och främst användas till personalförstärkningar, såväl kvantitativt som kvalitativt samt för satsningar när det gäller det svenska språket.
Vår bostadspolitik innefattar en blandad bebyggelse av hyreshus och bostadsrätter i alla områden.

(Här kan du läsa hela Budgetmotionen för år 2016)


Justerat överskott – 13 miljoner kronor
I Alliansens budget för 2016 skall årsresultatet uppgå till ett överskott på 70 mkr. Sverigedemokraterna anser att Solna stads årsresultat för 2016 ska uppgå till 2 procent av den årliga finansieringen vilket motsvarar ett överskott på 57 mkr istället för Alliansens planerade 70 mkr. Sverigedemokraterna anser att den mellanskillnad som uppstår vid en justering av överskottet ska satsas på de områden som har det störst behov, vilket vi anser vara Barn- och Utbildningsnämnden samt Omvårdnadsnämnden.

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen – 4 miljoner kronor
Sverigedemokraterna anser att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens driftkostnader är för höga och att staden behöver omprioritera sina ekonomiska resurser och i större utsträckning prioritera stadens barn, ungdomar samt äldre och funktionshindrade.

Barn- och Utbildningsnämnden + 13 miljoner kronor
Barn- och Utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1 – 16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och grundskoleverksamheter eller genom att föräldrarna väljer omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.
Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller i en annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen.

Omvårdnadsnämnden + 5 miljoner kronor
Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om funktionshindrade. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och 24 service i ordinärt boende, servicehus, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området m.m.

Sverigedemokraternas förslag till beslut:
-att Solnas kommunala skattesats bibehålls på nuvarande nivå.
-att kommunen under varje konjunkturcykel har ett överskottsmål på 2%.
-att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i den egna verksamheten och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.
-att göra en ökad satsning inom Barn- och Utbildningsnämnden.
-att göra en ökad satsning inom Omvårdnadsnämnden.
-att minska utgifterna för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
-att kommunen vid upphandling av livsmedel ställer krav på att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och att de framställs på ett etiskt försvarbart sätt, t.ex. genom att uppfylla krav på god djurhållning.
-att ta bort hela kostnaden för modersmål och studiestöd på modersmål för förskole- grundskole- och gymnasienämnderna. Överskottet ska stanna i respektive nämnd och främst användas till personalförstärkningar, såväl kvantitativa som kvalitativa satsningar när det gäller svenska språket och andra kärnämnen.
-att aktivt arbeta och investera i en förbättrad infrastruktur inom kommunen.
-att arbeta aktivt för ett förbättrat företagsklimatet och fler arbetstillfällen.
-att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbare lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.
-att kommunalt kulturstöd inte utgår till politisk eller politiserad verksamhet.
-att kommunen prioriterar kärnverksamheterna.
-att kommunen står upp för demokrati och i sin politiska verksamhet inkluderar samtliga partiers representerade i Solnas kommunfullmäktige.
-att uppdra till styrelse och nämnder, stadsdirektör med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget.
-att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2016 enligt Sverigedemokraternas budgetmotion år 2016.

Här kan du läsa hela Budgetmotion för år 2016