Vår Solna politik | Sverigedemokraterna i Solna

Vår Solna politik

Rösta för förändring, på riktigt!

Valet den 9 september är avgörande för Sveriges framtid. Om vi på riktigt ska kunna bryta vårt lands negativa utveckling måste vi byta makthavare – innan det är för sent. Socialdemokratiska och moderatstyrda regeringar gör i slutändan ändå samma prioriteringar.

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med framtidstro. Det partiet är Sverigedemokraterna.

Förbättrade skolresultat och förbättrad skolmiljö

Sverigedemokraterna vill förbättra skolan så att denna kännetecknas av trygghet, kunskapsförmedling och studiero. Lärarnas administrativa uppgifter bör i huvudsak inskränkas till att rätta prov samt till att notera elevernas närvaro. Övriga administrativa uppgifter bör istället utföras av övrig för ändamålet lämplig personal.

Vi vill:

-kraftigt öka resurserna till Solnas skolor.

-ge alternativ undervisning med socialt stöd åt elever som inte klarar en klassrumssituation.

-minska lärarnas administrativa uppgifter.

-att Solnas skolor ska erbjuda en bra måltidsupplevelse vad gäller ljudmiljö och matkvalitet.  

-att råvarorna ska, i den mån det är möjligt, vara ekologiskt odlade, närproducerade och ej ritualslaktade.

Ja till grönområden – nej till skoningslös förtätning

Sverigedemokraterna vill – till skillnad från övriga partier – dämpa byggtakten i kommunen. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och service byggs ut i jämn takt med befolkningsunderlagets förändring. Sverigedemokraterna vill att Solna fortfarande ska vara en attraktiv kommun för de nuvarande invånarna. Vi prioriterar således dessa framför eventuella presumtiva invånare.
Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till inflytande vara betydande. Sverigedemokraterna är emot alltför höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha byggnader som håller sig till den svenska byggnadstraditionen och som passar in i den befintliga miljön. Bilen är fortfarande ett viktigt hjälpmedel för att få våra livspussel att gå ihop. Som enda parti i kommunen förespråkar därför Sverigedemokraterna att återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna.

Vi vill:

-att Solnas grönområden ska bevaras då Solna redan idag är väl så tätbebyggt. Endast i mycket speciella fall kan vi tänka oss säga ja till byggnation och då endast i en ringa omfattning.

-ha blandade boendeformer – bostadsrätter såväl som hyresrätter.

-återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna.

Värna om det svenska kulturarvet

Sverigedemokraterna lägger vikt vid att bevara kulturarvet samt att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för invånarna. När det gäller föreningslivet vill vi uppmärksamma breddidrottens betydelse, inte minst vad gäller folkhälsan. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen samt gemensamma seder och bruk. SD Solna vill främja detta genom att bl.a. erbjuda bibliotek, sevärdheter och upplevelser. Vi vill vidare utreda förutsättningen för ett nationellt filmmuseum i Solna. Detta för att lyfta fram både det nationella kulturavet såväl som Solnas lokala kulturarv.

Vi vill:

-inte att kommunalt kulturstöd går till religiös eller politiserad verksamhet.

-utreda förutsättningen för ett nationellt filmmuseum i Solna.

-bevara Rödingarna samt värna om Överjärva gård.

Solnas ungdomar ska prioriteras i bostadskön

Vi föreslår att åldersgränsen för att skriva in sig i bostadskön sänks till 6 år (nu 18 år). Denna lägre åldersgräns skall endast gälla för personer folkbokförda i Solna. För övriga skall fortfarande 18-årsgränsen gälla.
Föräldrar i Solna kommer då att kunna ställa sina barn i den kommunala bostadskön och barnen kommer att ha en ansenlig kötid tillgodo den dag det blir dags att söka bostad. Kötiden för de som söker bostad i Solna via Bostadsförmedlingen i Stockholm är i dagsläget 14 år.
Solnas kommunala bostadsbolag Signalisten har de senaste åren förmedlat lägenheter till nyanlända via ”förtur”.

Vi vill:

-sänka åldersgränsen för inskrivning i bostadskön till 6 år.

-stoppa de nyanländas förturer i den kommunala bostadskön.

De äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg

Den äldre generationen har en självfallen rätt att ta del av den välfärd som de själva har varit med om att skapa. Vi anser därför att kvalitet alltid ska gå före pris vid upphandling inom äldreomsorgen. Det behövs dessutom fler äldreboenden då alltför många äldre tvingas bo kvar hemma med otrygghet och social isolering som följd. Vi vill också ha förbättrade arbetsvillkor för de anställda inom äldreomsorgen.

Vi vill:

-att vid upphandling inom vård och omsorg, kvalitet går före pris.

-att fler äldreboenden skapas.

-ha betydligt bättre arbetsvillkor för de anställda.

Tiggeriet ska förbjudas

EU satsar miljarder på att hjälpa Rumäniens och Ungerns romer. Samtidigt fortsätter de att lämna sina hem för att tigga i Sverige. Regeringen har gjort flera satsningar, både på hemmaplan och i hemländerna. Trots miljardsatsningarna har tiggeriet fortsatt. För kommuninvånarnas trivsel och trygghet anser SD att organiserat tiggeri bör vara förbjudet.

Vi vill:

-införa ett nationellt tiggeriförbud.