Vår kommunpolitik | Sverigedemokraterna i Solna

Vår kommunpolitik

11FB_IMG_1479317042687

4e32

Inledning

Sverigedemokraternas övergripande mål är att skapa ett samhälle som präglas av trygghet, välstånd, demokrati och en inre solidaritet. Sverigedemokraternas politik är gemenskapssträvande, där ledorden är demokrati och yttrandefrihet och där lag och ordning bejakas. Vårt mål är att återskapa ett folkhem med likartade värderingar och en känsla av gemenskap. Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.

Vi ser stora möjligheter i kommunen och för våra kommuninvånare. Närheten till vår huvudstad samt en underbar natur att tillgå gör Solna till en attraktiv kommun. Detta ska vi förvalta och värdesätta med varsamhet, eftertanke och med ett långsiktigt ansvarstagande. Vi vill bevara vårt kulturarv utan att för den skull göra avkall på utvecklingen. Kommuninvånarna ska ha ett bra idag och ett bättre imorgon.

Sverigedemokraterna betraktar det kommunala självbestämmandet som en central del av demokratin, men vi inser samtidigt att kommunernas naturliga intresse av att söka egna lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste balanseras mot principen om att alla svenska medborgare skall ha rätt till likvärdig välfärd och samhällsservice.

Men det finns även problem i vår stad som Sverigedemokraterna har att tackla. En stor del av Solna stads intäkter kommer från att år efter år sälja av mark till olika bostadsbolag. Detta intensiva nybyggande ger Solna en befolkningsökning som vida överstiger den i många andra svenska kommuner. Det sker dock utan att man i samma takt bygger ut infrastruktur och övrig kommunal service vilket får till följd att Solnas nuvarande invånares livskvalité försämras. Man tar för detta dessutom ständigt nya grönområden i anspråk, vilket vi Sverigedemokrater motsätter oss. Sverigedemokraterna Solna säger därför kategoriskt nej till allt bostadsbyggande i anslutning till Råstasjön. Vi motsätter sig inte att Solna utvecklas, däremot att det sker på bekostnad av invånarnas livskvalité.

Sverigedemokraternas Budgetförslag 2017 för Solna stad är ett dokument som ska gestalta och tydliggöra ett alternativ till de övriga partierna. Budgetförslaget 2017 för Solna stad har dock inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen.

Vi vill att ungdomar uppvuxna i Solna och Stockholmsregionen ska prioriteras i bostadskön och erbjudas en hyreslägenhet den dag det blir dags att flytta hemifrån.

Sverigedemokraterna i Solna anser att vår stad skall växa i en betydligt långsammare takt än vad den politiska majoriteten vill. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och service byggs ut i jämvikt med befolkningsunderlaget. Vi anser att så inte har skett. Sverigedemokraterna vill att kommunen skall vara attraktiv för invånarna. Vi prioriterar också de befintliga invånarnas behov framför eventuella presumtiva invånares behov.

Kommunen ska inte prioritera nyanlända i bostadspolitiken.

Regeringens bostadspolitik spär på bostadsbristen och skapar orättvisor.

Solna stads bostadsbolag är liksom övriga kommunala bostadsföretag i Stockholmsområdet, anslutet till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. För att ställa sig i kö där måste man ha fyllt 18 år, vilket får till följd att Solnas invånare tvingas konkurrera om Solnas bostäder på samma villkor som hela Sveriges övriga befolkning. Sverigedemokraterna vill ta bort denna åldersgräns för invånarna i Stockholmsregionen. Föräldrar boende i regionen kommer då att kunna ställa sina barn i den kommunala bostadskön och kan också räkna med att barnen erbjuds en hyreslägenhet den dag det blir dags att flytta hemifrån.

Vi anser att det är mycket viktigt att Solnas grönområden bevaras. Solna är mycket tättbefolkat och vi människor behöver grönområden för vår rekreation. Sverigedemokraterna Solna vill att Solna stad slutar exploatera området utmed Råstasjöns norra och östra sida samt att hela skogsområdet bevaras intakt och att strandskyddet upprätthålls. Vi verkar för att Råstasjön med dess omgivningar ska bli ett naturreservat

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen samt skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsernas och invånarnas historia och identitet.

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av rädsla eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och andra naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.

Sverigedemokraterna förespråkar blandade boendeformer, det gör valfriheten större.

Sverigedemokraterna i Solna är emot allt för höga och stilbrytande byggnader, ett höghus räcker. Vi vill ha byggnader som håller sig till den svenska byggnadstraditionen. Vi vill också ha byggnader som passar in i den befintliga miljön.

Stat och kommuner bör bibehålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik. Även andra sektorer av central strategisk och säkerhetspolitisk betydelse såsom el- och vattendistributionen bör stå under samhällskontroll.

14671089_1085439261574318_4378494644338534045_nVar tredje elev klarar inte OECD:s baskrav. Krisen i svenska skolan är akut, svenska elever behöver ordning- och reda – inte sociala experiment.

Resultaten i den svenska skolan har drastiskt försämrats. Sverigedemokraterna vill ändra på detta så att skolan kännetecknas av trygghet, kunskapsförmedling, studiero samt ordning och reda. Utbildningen skall vara i samklang med arbetsmarknadens behov.
I olika sammanhang har det pekats på riskerna av att föräldrar uppfattar stadens skolor som undermåliga och att de istället sätter sina barn i friskolor. Detta anser vi bör kunna motverkas genom mindre undervisningsgrupper. Lärarna får då mer tid för varje enskild elev och kan ge en mer individuell undervisning. Kvalitén höjs vilket förbättrar både undervisning och konkurrenskraft.
De som är i skolan skall visa respekt för andra. Det ställer krav på ordning och uppförande hos såväl elever som personal. Lärarens auktoritet ska återupprättas. Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter samt stimulera kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor. Vidare ska vikten av skolidrott, god hälsa och ökad fysisk rörlighet för alla elever främjas. Heltäckande slöja hör, i likhet med alla andra religiösa och politiska symboler, inte hemma i den sekulära svenska skolan.
Lärarnas administrativa uppgifter ska i stort sett inskränka sig till att omfatta rättning av prov samt att notera elevnärvaro. Övriga administrativa uppgifter skall istället utföras av administratörer. Lärarnas kompetens och auktoritet ska ej ifrågasättas av elever, föräldrar eller politiker. Läraren är experten inom sitt yrke. Det behövs krafttag vad gäller ordning och uppförande i skolmiljön. Det är viktigt att ta den nuvarande lärarkårens missnöjesyttringar på allvar. Elever med behov av särskilt stöd skall få den hjälp och det stöd de behöver. Det får inte förekomma att de på grund av bristande resurser förvägras detta.
Skolket behöver åtgärdas effektivt. Därför måste frånvarorapporteringen fungera i skolan också mot föräldrar.
En svårighet i all uppfostran är att sätta gränser och att hävda dem. För att förebygga och ingripa vid kriminalitet behöver skolan ett väl utvecklat samarbete med föräldrar, polis och sociala myndigheter. På andra håll i landet har man sett förödande effekter av att skolan, socialtjänsten och polisen inte har kunnat samverka tillräckligt effektivt.
Rektorerna har en nyckelfunktion i skolan. Deras roll måste stärkas och de måste ges tillräckliga resurser. Rektorerna ska ägna sig åt ledning och utveckling. Administrationen ska minskas till ett minimum.
Trygghet är grunden för frihet och friheten ger i sin tur upphov till engagemang, vilja, välmående och mening. Det är då naturligt, och av yttersta vikt att skolan såväl som barnomsorgen kännetecknas av denna grundsyn.
Valfriheten i förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna värdesätter kommunens möjlighet att erbjuda alternativa pedagogiska former och temaförskolor, t.ex. natur- eller kulturförskola och ”ur och skurpedagogik”. Sammantaget utformar detta en gemenskap och en känsla för hembygd och natur. Barngrupperna ska inte vara för stora. Sverigedemokraterna anser att kommunen ska avstå från att bedriva skola och barnomsorg utifrån ett genusperspektiv där barnens naturliga utveckling utsätts för ogrundade teorier och identitetskränkande värderingar.
Sverigedemokraterna vill se en skola som genomsyras av demokratiska värden och respekt för andras åsikter, en skola där kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. Sverigedemokraterna vill genom ökad resurstilldelning och en rad genomgripande reformer verka för att den svenska skolan åter blir en skola av hög kvalitet.
Skolan ska förmedla kunskap framför värderingar. PISA-undersökningarna är konstanta i att visa den svenska skolans bristfällighet. Mycket av detta beror på att skolan förbigår att prioritera den mest grundläggande uppgift den egentligen har, nämligen att förmedla kunskap. Istället ligger nuvarande fokus på en slags värderingsdressyr där en skev bild av demokratiska värden, miljöperspektiv, mångkultursperspektiv och genusperspektiv är fundament. Detta är självklart mycket olämpligt och kontraproduktivt.
Skolan ska ha som viktig uppgift att frammana till välinformerade och miljömedvetna människor. Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp. Råvaror till servicehus och skolkök bör i första hand vara närproducerade. Detta gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd utan också miljön.
Sverigedemokraterna vill avskaffa den olämpligt kostsamma skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället omplacera dessa resurser till bland annat den mer väsentliga svenskundervisningen. Vill föräldrar att ett barn ska lära sig ett annat modersmål får familjen ombesörja detta på annat sätt.

13091992_957011871083725_4837203606145233198_nSverigedemokraterna anser att Solna stad behöver tillskjuta omvårdnadsnämnden större resurser.

Politik handlar om prioriteringar, och äldreomsorgen är högprioriterad i Sverigedemokraternas vision. Solna stad ska ha kompetens och möjlighet att möta den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Sverigedemokraterna anser att Solna stad behöver tillskjuta omvårdnadsnämnden större resurser. Kommunikation med klienten måste i större utsträckning genomsyras av respekt och empati. Sverigedemokraterna Solna anser att Solna har råd att göra en betydligt generösare tolkning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska staden i större utsträckning gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att de äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende behöver bli humanare.

Allt för många äldre utsätts idag för brottslighet eller försummelse. I syfte att skapa en säker omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter. Övervakningskameror sätts upp vid kommunens äldreboenden och dess entréer i syfte att avskräcka och i annat fall hjälpa till vid identifiering. Avgiften för trygghetslarm bör slopas då vi anser att äldres trygghet aldrig skall vara en fråga om ekonomi. De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till en värdig äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.

Näringsriktig, närproducerad och framförallt god mat ska serveras på de särskilda boendena, detta gäller även matlådorna som hemtjänstpersonalen distribuerar till de privata hemmen. Om maten är av god kvalitet och näringsriktig så ökar känslan av välbefinnande, som i sin tur gör att personen mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Personal som jobbar inom äldreomsorgen skall väl behärska det svenska språket. Detta för att vårdtagaren ska känna trygghet i att kunna ha en god kommunikation och för att på ett enkelt sätt kunna förmedla sina behov till den anställda.

Inga religiösa utmärkelser hos personalen i form av speciella kläder eller religiösa symboler ska få förekomma inom kommunens äldreboenden då äldre kan uppfatta dessa som skrämmande och främmande, i synnerhet inom demensvården.

För att korttidsboenden, dagverksamhet, avlösning i hemmet samt hemtjänst ska kunna ge bra stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och vårdtagarens dygnsrytm och rutiner, exempelvis dagtjänst och hemtjänst med flexibla tider. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter individuella behov och önskemål så att vårdtagaren upplever samhörighet och gemenskap. De kommunala avgifterna för olika former av stöd ska hållas på en låg nivå. Kommunen bör dessutom bedriva uppsökande verksamhet.

SD vill införa fri parkering på helgdagar samt dag före helgdag på kommunens parkeringsplatser.
Bilen är fortfarande en viktig faktor för att medborgarnas livspussel skall kunna lösas. Därför skall parkeringsmöjligheter inte vara eftersatta. Vissa tider på dygnet är tunnelbanevagnarna fulla redan när de anländer till Solna. Dessutom har vägarna i Solna blivit en propp i Stockholmstrafiken där resor vissa tider är praktiskt taget omöjliga. Detta utgör inte bara en inskränkning i Solnabornas livskvalité. Ett dåligt flöde ökar också trafikens miljöpåverkan. Befolkningsökningen i kommunen bör därför upphöra tills problemen åtgärdats och utbyggnad av infrastrukturen hunnit ikapp. Som ett led i att förbättra samt underlätta för kommunens invånare vill Sverigedemokraterna Solna införa fri parkering på helgdagar samt dag före helgdag på kommunens parkeringsplatser.

Kommunalt kulturstöd skall inte gå till religiös eller politiserad verksamhet.

Sverigedemokraterna vill fokusera på att bevara vårt kulturarv samt att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för kommunens invånare. När det gäller föreningslivet vill vi uppmärksamma breddidrottens betydelse, inte minst för folkhälsans skull.

Vi vill värna vårt kulturarv för att på så sätt visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad deras strävan och arbete har åstadkommit. Det sammanhållande kitt som vårt gemensamma kulturarv utgör bör inte underskattas. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk. Kommunen främjar detta genom att erbjuda bibliotek, sevärdheter och upplevelser. Därför vill vi t.ex. gärna se att den offentliga konsten har folklig förankring och att den gärna lyfter fram det nationella och lokala kulturarvet. Det är viktigt att biblioteken främjar fri åsiktsbildning och de demokratiska principerna.

Solna stad skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider. Kommunalt kulturstöd skall inte gå till religiös eller politiserad verksamhet. Solna stad skall verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott.

Sverigedemokraterna vill satsa mer på kvinnofrid och på ett utökat stöd till utsatta kvinnor i kommunen.

Sverige kan på många sätt ses som ett föregångsland gällande jämställdhet, ett tryggt samhälle där alla har likställda rättigheter. Men ett alltför ensidigt rättighets- och jämliktänkande kan dock paradoxalt nog också leda till begränsningar av det som vi också håller kärt. Genuspedagogiken som i dag tillämpas bör användas med försiktighet så att den inte hindrar barnen i deras naturliga utveckling. Vi anser också att föräldrarna själva fritt ska kunna bestämma hur de vill fördela föräldraledigheten.

Kvinnofientliga tendenser inom vissa grupper flyttar fram sina positioner samtidigt som kvinnors rörelsefrihet begränsas av en ökad otrygghet på gator och torg. I Sverige anmäls det idag fler våldtäkter än i något annat europeiskt land, något som var otänkbart för några decennier sedan. Sverigedemokraterna vill satsa mer på kvinnofrid och på ett utökat stöd till utsatta kvinnor i kommunen.

Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser är en privat fråga och ingenting som vi som parti har anledning att ha åsikter om.

ffds fdsfds