SD yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag; exploateringsplan och detaljplan för kvarteret Bollen (mellan Råsunda torg och Råsunda IP) | Sverigedemokraterna i Solna

SD yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag; exploateringsplan och detaljplan för kvarteret Bollen (mellan Råsunda torg och Råsunda IP)

Därför yrkar Sverigedemokraterna avslag:

-Avsaknad av blandade boendeformer som tillgodoser Solnas nuvarande invånare främst unga och deras behov av en bostad.
-Avsaknad av aktiv dialog och samråd med de boende i det berörda området.
-Exploateringen lever inte upp till Boverkets riktlinjer när det gäller förskolans utrymme.
-Avsaknad av en åtgärdsplan för seniorboendet och påverkan på dagens verksamhet.
-Bristfällig trafikplanering och boendeparkering i exploateringsområdet.

Sverigedemokraterna anser att stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen samt skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsernas och invånarnas historia och identitet.

Vid alla former av stadsplanering skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.

Sverigedemokraterna förespråkar blandade boendeformer, det gör valfriheten större, vilket inte avses i exploateringsavtalet. Sverigedemokraterna anser att frågan är obesvarad i exploateringsavtalet om bostäderna kommer i första hand gynna Solnas nuvarande invånare främst unga och deras behov av en bostad.

Sverigedemokraterna i Solna är emot allt för höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha byggnader som håller sig till den svenska byggnadstraditionen. Vi vill också ha byggnader som passar in i den befintliga miljön. Exploateringsavtal avseende kv. Bollen uppfyller inte de ovanstående kraven.

Vidare anser vi att exploateringsavtalet inte uppfyller Boverkets riktlinjer när det gäller det utrymmet som förskolan behöver för att kunna driva sin dagliga verksamhet. Förskolan ska erbjuda barnen det utrymme som krävs för deras utveckling och trivsel.

Sverigedemokraterna anser att bilen är fortfarande en viktig faktor för att medborgarnas livspussel skall kunna lösas. Därför skall parkeringsmöjligheter samt trafikflödet inte vara eftersatta. Befolkningsökningen i kommunen bör därför upphöra tills problemen åtgärdats och utbyggnad av infrastrukturen hunnit ikapp.