Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570) | Sverigedemokraterna i Solna

Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570)

Kommunfullmäktige den 21 december 2015

Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570)

Bakgrund

Solna stad har haft en överenskommelse om att staden årligen ska ta emot 33 s.k. ensamkommande barn. För närvarande finns det 73 s.k. ensamkommande barn i Solna, man har alltså gått förbi det tidigare avtalade antalet med råge. Utöver de asylsökande s.k. barnen har staden även tagit emot 96 s.k. ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

I och med ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn (KS/2015:570)” har Migrationsverket lämnat en nationell platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för 2016 på 40 000 asylplatser för s.k. ensamkommande barn. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett fördelningstal på 7 355 asylplatser och för Solna stads del innebära det en överenskommelse om totalt 295 platser, en ökning med 262 platser under 2016.

Problematiken

Enligt FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen; en individ som inte fyllt 18 år. Individer som är 13–19 år, kallas tonåringar eller ungdomar. Individer under 18 år har enligt FN:s barnkonvention rätt till särskilt skydd och samhällelig omsorg. I dag underlåter Migrationsverket ofta att göra åldersbedömningar av hög tillförlitlighet vilket gör att åldersspannet i en åldersgrupp varierar. De flesta s.k. ensamkommande barnen är i tonåren, ofta i de övre tonåren. Ca 10% beräknas vara under 13 år. 20% av de som kommer är flickor.

En Dansk undersökning visar att under åren 2011 och 2012 av de s.k. ensamkommande barn som kom till ett danskt asylcenter visade sig efter rättsmedicinsk undersökning att 327 av 637 (51%) som sade sig vara minderåriga ha ljugit om sin ålder och var över 18 år. De första fyra månaderna under 2013 var 75% testade flyktingbarn över 18 år, enligt Danska Justitieministeriets statistik.

Vidare ska kommunens verksamhet och skattebetalarnas pengar användas för sådan verksamhet som är avsedd för kommuninvånarnas bästa. Mottagande av s.k. ensamkommande barn är inte av en sådan karaktär. Att hävda att de s.k. ensamkommande barnen skulle vara en vinst för Solna stad, som vissa politiker i Solnas kommunfullmäktige har hävdat, är ren lögn.

Kostnaden för ett s.k. ensamkommande barn är ca.1 miljon kronor om året till 18 årsdagen och kostnaderna fortsätter därefter. Det handlar först och främst om skattepengar som Solnas invånare står för. Även om vissa utlägg finansieras av staten så saknas medel i den nuvarande kommunala budgeten avsatta för denna typ av verksamhet.

Att påstå i ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn (KS/2015:570)” att 262 s.k. ensamkommande barn är ett ”blygsamt mottagandet” för Solna stad är ett påstående som tyder på brist på insyn i den kommunala verksamheten. I dag har Solna stad 1422 gymnasieelever, en tillökning med 262 nya elever motsvarande 18 % på ett år – det är långtifrån ”blygsamt”. Majoriteten av de 262 s.k. ensamkommande barnen hamnar i den ålderskategorin.

Solna har en svår bostadssituation så som hela Stockholms län. Den leder till trångboddhet i många områden samtidigt som studenter och unga inte hittar någonstans att bo. Det är även svårt för personer som önskar komma hit för att arbeta att hitta en bostad. Bostadsbyggandet hinner inte med i Solnas snabba utveckling. Ska Solnas övriga partier lägga beslag på lägenheter som annars skull kunna användas för kommunens egna barn som står i begrepp att flytta hemifrån?

Det är därför olyckligt att alla partier, utom Sverigedemokraterna väljer att utöka invandring till Solna stad.

Med hänsyn till ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn (KS/2015:570)” har Sverigedemokraterna lämnat in en motion ”Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet” som ska bidra till att öka rättssäkerheten i socialförvaltningens arbete.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för avslag på beslutet.