Råstasjöns naturreservat | Sverigedemokraterna i Solna

Råstasjöns naturreservat

Sverigedemokraternas anser att staden skall vara attraktiv och prioriterar de befintliga invånarnas trivsel. Solnas grönområden ska bevaras då staden redan idag är tättbefolkat. Vi anser att stadens grönytor och andra naturliknande miljöer är en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

Frågan kring Råstasjöns reservat vara eller icke-vara har varit en omtvistad fråga de senaste åren och Sverigedemokraterna ser positivt på att förslaget om ett naturreservat har tagit ett stort steg framåt i processen och med det är naturreservatets existens säkrad.
Sverigedemokraterna anser att exploateringen utmed Råstasjön ska upphöra. Det oansvarslösa byggandet som sker idag ska inte vara på beskostand av kommande generationers möjlighet till att leva i stad med behövliga grönytor.

Det tilläggsyrkandet som presenteras i Solnas kommunfullmäktige är ett gediget alternativ som behandlar reservatets omfattning, det kommunala underhållet och eventuella åtgärder. Förslaget grundas på ett flertal utredningar och aktiva samt sakkunniga intresseorganisationer som har drivit och deltagit i att belysa Råstasjöns reservats etablering, utformning samt skyddet av ett flertal unika arter i det berörda området.

Därför anser vi Sverigedemokrater att det tilläggsyrkandet som presenteras idag i Solnas kommunfullmäktige är ett befogat och utarbetat förslag som säkrar de kommande generationers Solnabors möjligheter till att uppleva och tar vara på den lokala naturen.