Sverigedemokraterna i Solna | Sverigedemokraterna i Solna | Sida 5

Sverigedemokraterna Solna

Välkommen till Sverigedemokraterna Solna
Här kan du ta reda på mer om oss och vår politik.

 

 • Sverigedemokraterna svarar på Pehr Granfalk (M), Solnas kommunstyrelseordförande debattinlägg.

  Av CS den 13 mars, 2016
  0

  519514Tviisolnadebatt2345ack för ditt debattinlägg Pehr Granfalk.

  Ett växande missnöje i Solna beror främst på den av Alliansen drivna politiken, nonchalerande av Solnas invånare, besparingar och nedskärningar, aggressiv förtätning, tveksamma och storskaliga byggprojekt och Tv-reportage om korruption gör inte kommunen starkare.

  Hösten 2014 fick Solna en genuin och levande opposition i Solnas stadshus i form av SD. Väljarna vet redan att SD inte är ett högerparti utan ett mittenparti.

  SD har ibland röstat med Alliansen och ibland med de rödgröna och har på detta sätt utnyttjat sin vågmästarroll men den främsta och den viktigaste anledningen är att SD arbetar på mandat av sina väljare. SD:s vågmästarroll i Solnas kommunfullmäktige resulterade i att under 2015 fick M styra med S budget. Budgeten i sig innehöll inga märkvärdiga skillnader ifrån Alliansens budget, enstaka satsningar inom välfärden i en mer begränsad omfattning än vad vi i SD hade önskat oss.

  Vi vill här dock korrigera Pehr Granfalks uppfattning om SD:s skattepolitik. SD kommer inte att stå bakom en politik som leder till höjda skatter

  Du har rätt Pehr Granfalk, frustrationen och missnöjet växer över att Alliansen och de rödgröna har styrt Sverige och Solna i många år med ett dystert facit.

  Sverigedemokraterna

   

 • Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570)

  Av CS den 22 december, 2015
  0

  Kommunfullmäktige den 21 december 2015

  Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570)

  Bakgrund

  Solna stad har haft en överenskommelse om att staden årligen ska ta emot 33 s.k. ensamkommande barn. För närvarande finns det 73 s.k. ensamkommande barn i Solna, man har alltså gått förbi det tidigare avtalade antalet med råge. Utöver de asylsökande s.k. barnen har staden även tagit emot 96 s.k. ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

  I och med ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn (KS/2015:570)” har Migrationsverket lämnat en nationell platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för 2016 på 40 000 asylplatser för s.k. ensamkommande barn. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett fördelningstal på 7 355 asylplatser och för Solna stads del innebära det en överenskommelse om totalt 295 platser, en ökning med 262 platser under 2016. (mer…)

 • Motion ”Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet”

  Av CS den 22 december, 2015
  0

  Kommunfullmäktige den 21 december 2015

  Motion

  Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet.

  Solna stad har haft en överenskommelse om att staden årligen ska ta emot 33 s.k. ensamkommande barn. För närvarande finns det 73 s.k. ensamkommande barn i Solna, man har alltså gått förbi det tidigare avtalade antalet med råge. Utöver de asylsökande s.k. barnen har staden även tagit emot 96 s.k. ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

  Migrationsverket har lämnat en nationell platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för 2016 på 40 000 asylplatser för s.k. ensamkommande barn. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett fördelningstal på 7 355 asylplatser och för Solna stads del innebära det en överenskommelse om totalt 295 platser, en ökning med 262 platser under 2016.

  Enligt FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen; en individ som inte fyllt 18 år. Individer som är 13–19 år, kallas tonåringar eller ungdomar. Individer under 18 år har enligt FN:s barnkonvention rätt till särskilt skydd och samhällelig omsorg. (mer…)

 • ”Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare.” (Solnas Verksamhets plan och budget 2015)

  Av CS den 16 december, 2015
  0

  parkmitti

  parkinfoFrån: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/parkering/fragor-och-svar/

  ”Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare.” (Solnas Verksamhets plan och budget 2015)

 • Sverigedemokraterna Solna Budgetmotion 2016

  Av CS den 6 december, 2015
  0

  dsaSverigedemokraterna verkar för ett varsamt handhavande av  kommunens gemensamma resurser och en ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi. Vi ser arbete och tillväxt som nödvändiga för att upprätthålla vår välfärd och lägger vikt vid att hänsyn tas till betydelsefulla samhällsvärden.
  Vårt välstånd är uppbyggt på att vi har haft en solidaritet, där vi som skattebetalare accepterat ett högt skattetryck i utbyte mot ett ”löfte” om att det finns ordentliga ekonomiska medel till vårt förfogande om vi blir arbetslösa, sjuka eller när vi går i pension. Detta kommer inte att fungera med den exceptionellt höga invandring vi har idag, då det ofta tar alltför lång tid innan de nyanlända kan bidra till samhällsekonomin. Fler och fler får dela på resurser som inte ökar i tillräcklig takt. Allt färre skall försörja allt fler. Bostadssituationen är redan akut och vi håller på att få en hel generation av unga vuxna som kommer att tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar då det inte finns någon lämplig bostad att flytta till. Vi ser tecken på systemkollaps i socialförsäkringssystemet, sjukvården, pensionerna och inom infrastrukturen. Vi Sverigedemokrater tycker oss redan märka att väljarna inte längre vill acceptera ett av världens högsta skattetryck när man nu får allt mindre tillbaka.
  Vi vill ta bort hela kostnaden för modersmål på förskole- och grundskolenivå. Även om modersmålsundervisningen inte försvårar inlärningen av svenska språket så anser vi att den bör  vara en angelägenhet för hemmet och föreningarna – inte för kommunen. Vår uppfattning är att svenska språket är avgörande för att kunna fungera väl i vårt samhälle och att det bör vara det viktigaste för alla utbildningsnämnder. Dessa pengar skall dock stanna i respektive nämnd och främst användas till personalförstärkningar, såväl kvantitativt som kvalitativt samt för satsningar när det gäller det svenska språket.
  Vår bostadspolitik innefattar en blandad bebyggelse av hyreshus och bostadsrätter i alla områden.

  (Här kan du läsa hela Budgetmotionen för år 2016)

  (mer…)

 • Vi välkomnar Alliansens strategi mot extremism

  Av CS den 18 november, 2015
  0

  radiFrån ”Vi i Solna” 12 september 2015 Sid. 10. http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/12981

 • Sverigedemokraterna yrkar avslag på att teckna nytt avtal med Länsstyrelsen; ”Överenskommelse med Länsstyrelsen om bosättning av nyanlända från 1 januari 2016 (KS/2015:502)

  Av CS den 8 november, 2015
  0

  Solna stad står nu inför ett nytt avtal om ökat mottagande av nyanlända invandrare.

  Solna stad tecknade 2014 en överenskommelse med Länsstyrelsen som omfattade 33 ensamkommande och deras mottagande och bosättning.
  Innan 2014 hade Solna stad inte haft avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande. Anledningen till det är att kommunen var en sk. ankomstkommun (transitkommun) för ensamkommande i landet.

  Från och med 1 januari 2015 är Solna inte längre en ankomstkommun och
  därmed uppfördes ett avtal med Migrationsverket om ”vanligt” mottagande av ensamkommande.

  Solna stad tar redan ett alldeles för stort ansvar för mottagande av ensamkommande i jämförelse med övriga kommuner. Bara under de tre senaste månaderna har 930 ensamkommande kommit till Solna.
  I september 2015 beslutade Migrationsverket att stoppa tvångsanvisningar till Solna. Antalet ensamkommande som Solna nu tar hand om har ökat till 68 ensamkommande trots att avtalet omfattade 33 ensamkommande.
  33 asylsökande per kommun motsvara 9570 asylsökande totalt per år i hela Sverige. Enligt Migrationsverket beräkning från 22 oktober 2015 för 2015 bedöms antalet asylsökande uppgå till 190 000 varav 40 000 ensamkommande. Vilket motsvarar, till invånarantalet, två och ett halv ny Solna stad per år!
  Motsvarande prognos från Migrationsverket från 4 november 2014 för 2014 omfattade 83 000 asylsökande varav 8000 ensamkommande.
  Till det kan ett par tusen personer tillräknas som har nekats asyl och lever illegalt i Sverige.
  Vidare tecknade Solna stad i november 2014 en överenskommelse som omfattande 11 nyanlända personer årligen, vilken har tillämpats under 2015. Länsstyrelsen har reviderat överenskommelse om att stadens åtagande från och med 2016 ska uppgå till 50 personer årligen. Ett avtal som kommer knappast att efterföljas om man betraktar avtalet från 2014 gällande 33 ensamkommande, Migrationsverkets prognos och hur Regeringen hanterar migrationsfrågan.

  Vi Sverigedemokrater menar att detta är ett övergrepp på den kommunala självbestämmelserätten. Migrationsverket och Länsstyrelsens hantering av ärendena gentemot kommunerna tyder på att både Regeringen och Migrationsverket har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken, vilket kommer att få konsekvenser för Solna stad och dess invånare, både socialt och ekonomiskt framöver.
  Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag på att teckna nytt avtal med Länsstyrelsen; ”Överenskommelse med Länsstyrelsen om bosättning av nyanlända från 1 januari 2016 (KS/2015:502).

   

  20151102_212525 s

  gut
  De rödgröna lyssnade passivt under debatten medans Alliansens lyfte fram ett par argument för att försvara sin ställning. Man ifrågasatte statistiken  i SDs yrkande trots att den har hämtats från Migrationsverket och från Solna stads hemsida (https://www.solna.se/flyktingar). Vidare påstod Magnus Nilsson (M) att det kommunala självstyret gäller inte i Solna och det är Sveriges riksdag som har beslutanderätt i Solna. Självklart är detta felaktigt utifrån Regeringsformen 1 kap. 1 § ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
  Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse” och utvecklas vidare i Regeringsformens 14 kapitel. Alliansen och de rödgröna voterade bifall.

   

 • Motion – Upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad.

  Av CS den 8 november, 2015
  0

  Motion – Upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad.

  På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges städer och orter. Solna stad är inget undantag. För kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri bör vara förbjudet. Olika undersökningar pekar på ett utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör så riskerar turister få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. Problemet är dessutom till största del ett importerat problem där medborgare från främst Rumänien och Bulgarien utgör den skara som tigger. Ett förbjud mot tiggeri botar naturligtvis inte fattigdom. Med det är inte Solna stads uppgift att försörja andra länders medborgare. Till och med Rumäniens ambassadör Răduţa Matache anser att svenska kommuner skall förbjuda gatutiggeri. (mer…)