Motion – Upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad. | Sverigedemokraterna i Solna

Motion – Upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad.

Motion – Upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad.

På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges städer och orter. Solna stad är inget undantag. För kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri bör vara förbjudet. Olika undersökningar pekar på ett utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör så riskerar turister få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. Problemet är dessutom till största del ett importerat problem där medborgare från främst Rumänien och Bulgarien utgör den skara som tigger. Ett förbjud mot tiggeri botar naturligtvis inte fattigdom. Med det är inte Solna stads uppgift att försörja andra länders medborgare. Till och med Rumäniens ambassadör Răduţa Matache anser att svenska kommuner skall förbjuda gatutiggeri.

Det är också viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Till skillnad från flera av våra grannländer som redan har ett förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt.

Vi anser tiggeriverksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att den Solna stads lokala ordningsföreskrifter 12 § upprätthålls.

I staden finns redan en lokal ordningsstadga där det klart och tydligt framgår att för insamling i bössor och liknande krävs tillstånd från polismyndigheten. För oss Sverigedemokrater är detta liktydigt med tiggeri.

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Solna stads lokala ordningsföreskrifter

 

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

I rapporten ”Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare” från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kan man läsa:

”Sammanfattningsvis kan konstateras att utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat, men att en sådan möjlighet troligen finns. Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik.”

sid. 10 http://skl.se/download/18.2371797b14a4dca6483fe13/1418804156789/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU-medborgare-2014-12-09.pdf

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

  • Att Solna stad lever upp till de ordningsstadgar staden redan beslutat om.
  • Att Solna stad enligt SKLs uttalande kontinuerligt kartlägger platser som kan omfattas av ”livligt trafikerade platser”.
  • Att Solna stad aktivt tillsammans med polismyndighet och andra berörda myndigheter inför och upprätthåller ett förbud mot tiggeri på ovanstående ”livligt trafikerade platser”.