Motion ”Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet” | Sverigedemokraterna i Solna

Motion ”Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet”

Kommunfullmäktige den 21 december 2015

Motion

Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet.

Solna stad har haft en överenskommelse om att staden årligen ska ta emot 33 s.k. ensamkommande barn. För närvarande finns det 73 s.k. ensamkommande barn i Solna, man har alltså gått förbi det tidigare avtalade antalet med råge. Utöver de asylsökande s.k. barnen har staden även tagit emot 96 s.k. ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket har lämnat en nationell platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för 2016 på 40 000 asylplatser för s.k. ensamkommande barn. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett fördelningstal på 7 355 asylplatser och för Solna stads del innebära det en överenskommelse om totalt 295 platser, en ökning med 262 platser under 2016.

Enligt FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen; en individ som inte fyllt 18 år. Individer som är 13–19 år, kallas tonåringar eller ungdomar. Individer under 18 år har enligt FN:s barnkonvention rätt till särskilt skydd och samhällelig omsorg.

I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. En Dansk undersökning visar att under åren 2011 och 2012 av de s.k. ensamkommande barn som kom till ett danskt asylcenter visade sig efter rättsmedicinsk undersökning att 327 av 637 (51%) som sade sig vara minderåriga ha ljugit om sin ålder och var över 18 år. De första fyra månaderna under 2013 var 75% testade flyktingbarn över 18 år, enligt Danska Justitieministeriets statistik.

Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts. Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder.

Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets egen registrering av ålder inte har någon rättsverkan för kommuner och landsting som är skyldiga att göra en egen bedömning av åldern. Migrationsverket står dock för eventuella kostnader.

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna.

Att: Kommunfullmäktige ger socialförvaltning i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Solna stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.