Avslag till uppförande av tillfälliga bostäder / modulbostäder i Huvudsta, Stenbackaskolan | Sverigedemokraterna i Solna

Avslag till uppförande av tillfälliga bostäder / modulbostäder i Huvudsta, Stenbackaskolan

Solnas kommunfullmäktige den 25 april 2016

Sverigedemokraternas yttrande till ”Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta”

Den 2 november 2015 i Solnas kommunfullmäktige voterade åtta partier av nio bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamt om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen fullständigt har tappat greppet om migrationspolitiken. I och med ett ökat mottagande till Solna stad ansåg Sverigedemokraterna att det skulle få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare, både socialt och ekonomiskt.
Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltning i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår tillfälliga bostäder s.k. modulbostäder på före detta Stenbackaskolans mark. Kostnaden beräknas initialt uppgå till 50 miljoner kronor i år, för att vidare eskalera till 850 miljoner kronor under en femårsperiod.
Modulbostäder är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och att de hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.
Solnas miljö- och byggnadsförvaltning uppger att det är möjligt att få tillfälligt bygglov för bostadsändamål i fem år och att bygglovet ska få en formell behandling.
Sverigedemokraterna vill påpeka att följande ska beaktas vid beslut av bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 1 § ”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen”.
Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget, tillfälle att delta i samrådet.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen till förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse på nationell, regional eller mellankommunal nivå samt andra synpunkter.
Det är också viktigt att i prövningen av tidsbegränsade lov beakta de allmänna och/eller enskilda intressen som påverkas när lovet beviljas, särskilt eftersom tidsbegränsade lov får ges för en användning som strider mot detaljplan. Det sökta tidsbegränsade lovet måste även avse ett behov som i hög grad är tillfälligt.
Vid olovligt byggande kan eventuella byggsanktionsavgifter att tas ut även om bygglov beviljas i efterhand. Detta kan innebära ytterligare kostnader för Solna stad och dess invånare.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till ”Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta”.

Alliansens och de rödgrönas yrkande samt underlaget till beslutet hittar ni här: https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=document&lexid=FCFE-B37E-00BC-0B1B-614E-A109&action=get-file&docid=FCFE-B37E-00BC-0B1B-614E-A109

Alliansen röstade igenom sitt förslag vilket innebär att 50 miljoner kronor ska gå till att ställa upp modulbostäder i Huvudsta på före detta Stenbackaskolans mark under 2016.